Des de l’1 de setembre, la deixalleria de Torelló aplica una taxa per alguns tipus de residus procedents d’activitats econòmiques, tal com petits industrials, comerços o empreses de serveis.

La deixalleria fins ara només permetia l’entrada als particulars i a partir d’ara també podran accedir-hi els industrials abonant els costos de gestió corresponents. Igualment, els usuaris particulars tenen uns límits d’aportació mensuals gratuïts i, en cas de superar aquest llindar, hauran de pagar pels quilos excedits, aplicant la mateixa taxa que els industrials.

Aquesta normativa s’aplica en compliment de l’ordenança fiscal número 28 reguladora del preu públic per la utilització de la deixalleria municipal que imposa una taxa per l’aportació de residus que suposin un cost de tractament o transport per a la deixalleria. Pots descarregar-te l’ordenança a:

http://www.ajtorello.cat/frontal/apartats/index.php?apartat=416