Cubells amb xip

El model de recollida selectiva porta a porta (PaP) és el que està donant millors resultats quantitatius i qualitatius en la tria de residus domèstics, tant a la nostra comarca com a altres poblacions on s’ha implantat.

En el model PaP, es poden utilitzar cubells que porten xips d’alta freqüència que s’associen a cada habitatge. Amb un equip de lectura embarcat en el vehicle recol·lector i un lector manual pel peó, en el moment de recollir els residus podem identificar l’habitatge. Aquesta tecnologia permet, per una banda portar un control estricte de les incidències que trobem cada dia de recollida i per altra banda, permet saber quins habitatges participen. Si, a més, es combina amb unes àrees de contenidors amb control d’accés, permet saber també quins habitatges fan ús de l’àrea.

El sistema de cubells amb xip és un pas important cap al pagament d’una taxa d’escombraries més justa, que permeti que aquells habitatges que separen els residus correctament puguin pagar menys que aquells que no ho fan.

Control d’accés a les àrees de contenidors (municipis PaP)

Cada vegada més, els municipis porta a porta demanen un control d’accés a les àrees d’emergència per evitar-ne l’ús excessiu per part de la població. Es poden instal·lar sistemes de tancament manual, sense identificació d’usuari, o sistemes amb identificació, de tal manera que es pot fer un control d’usuaris i incidències. Els tancaments es poden combinar amb l’ús de xips en els cubells dels usuaris, per tal de posar les bases d’un sistema de bonificacions, pagament per ús, etc.

GPS a tots els vehicles

El rastreig en temps real de les rutes dels nostres vehicles, així com el registre de dades, ens permet disposar d’una informació molt valuosa per assegurar la qualitat del servei i la millora continuada.

Pesatge estàtic i dinàmic

Pesatge estàtic: pesatge incorporat a vehicle per diferenciar els pesos dels diferents municipis en rutes mancomunades en 2 totes les noves adquisicions de nous vehicles.
Pesatge dinàmic: pesatge incorporat a alguns vehicles per diferenciar el pes recollit a cada contenidor aixecat.

Localització de contenidors

Localització de tots els contenidors que recollim mitjançant un sistema SIG. Disseny i optimització de les rutes de recollida.

Programa de gestió del taller

Per Recollida de Residus d’Osona és molt important el cicle de vida dels nostres vehicles i és per això que es va decidir implantar un nou programa capaç de gestionar les ordres de taller de l’equip mecànic. D’aquesta manera podem optimitzar esforços i ser més eficients per poder prestar un millor servei.