Servei de recollida porta a porta

El servei de recollida porta a porta consisteix en deixar les deixalles davant del nostre portal seguint un calendari que ens marca quina fracció hem de treure cada dia de la setmana. Durant la nit o el matí, un equip format per un camió recol·lector i un/dos operaris fan la recollida de les bosses o fan el buidatge dels cubells dels usuaris.

Aquest servei, es fa amb la màxima cura per no vessar residus sobre les voreres i calçades, i en cas que això succeeixi, els equips de treball estan preparats amb els materials necessaris per minimitzar el possible contratemps.

Amb aquest sistema s’aconsegueixen ratis de recollida selectiva molt més elevats que amb el sistema de contenidors, ja que es fonamenta en la necessària selecció en origen dels residus per part dels ciutadans i productors de residus, de manera que es coresponsabilitza als usuaris en la gestió dels seus propis residus.

El fet que les persones dipositin la seva brossa davant del seu domicili permet efectuar un control i fer un seguiment per tal de poder solucionar les incidències que sorgeixin. Avui en dia, el porta a porta ha avançat molt en aquest aspecte i molts municipis disposen de tecnologies que permeten fer un control i seguiment acurat i informatitzat (xips en els cubells dels usuaris i control d’accés a les àrees de contenidors)

Amb aquest sistema les ràtios de recollida selectiva superen el 70%.

Porta a porta: un sistema de futur

Servei de recollida amb càrrega posterior

La població diposita les deixalles separades selectivament en els contenidors de carrer, els quals són buidats regularment per part del personal encarregat de la recollida.

Aquesta recollida consisteix en un camió de càrrega posterior, equipat amb una caixa compactadora –on els peons de la recollida acosten els contenidors– a la part del darrere (la qual oscil·la entre 90 i 1.100 litres de capacitat). Automàticament es buida a l’interior de la caixa del camió, mentre la compactadora minimitza el volum de les deixalles.

Qualsevol desbordament dels contenidors quedarà solucionat amb l’actuació dels peons encarregats de la recollida.

Servei de recollida amb càrrega superior

En el cas de RRO, aquest servei queda reduït a la fracció envàs de vidre.

El sistema consisteix en un vehicle anomenat Ampliroll, que està equipat amb una grua. Amb l’ajuda d’un peó, s’agafa el contenidor de manera manual per la part superior i es situa sobre una caixa oberta que hi ha dalt del camió. Un cop ben situat, s’obren les tapes inferiors del contenidor per buidar-lo, i tot seguit es torna a col·locar manualment al seu lloc.

Com en tots els casos, sempre s’evita que hi hagi vessaments de líquids, però en cas que n’hi hagi, els equips de treball estan preparats amb els materials necessaris per minimitzar el possible contratemps.

Servei de recollida amb càrrega lateral

La població diposita les deixalles separades selectivament en els contenidors de carrer, els quals són buidats regularment per part del personal encarregat de la recollida.

Aquest sistema consisteix en un vehicle amb el qual la recollida es fa de manera automàtica, és a dir, que no és necessària l’actuació de cap peó. El mateix conductor fa funcionar des de la cabina l’elevador automàtic que agafa els contenidors de gran capacitat (habitualment de 3.200 litres), i automàticament aboca les deixalles a l’interior de la caixa del camió, mentre la compactadora minimitza el volum de les deixalles.

Aquest vehicle només pot recollir per la banda dreta del camió, i és important que en tota l’àrea de contenidors no hi hagi vehicles o altres obstacles que impedeixin el treball de buidatge habitual.

En casos de desbordament i/o accés difícil per a vehicles de gran tonatge, hi ha un vehicle anomenat satèl·lit, que recull les bosses de deixalles que hi ha fora dels contenidors, o bé desplaça el contenidor a un lloc de més bon accés per al camió de gran tonatge, i una vegada s’ha buidat, el torna al seu lloc.

Servei de recollida amb càrrega bilateral (sistema easy)

És un sistema molt semblant al sistema de càrrega lateral, amb la diferència que el buidatge dels contenidors és amb sistema superior i és indiferent que els contenidors estiguin a la dreta o a l’esquerra del vehicle. És un sistema totalment automatitzat, en el qual el conductor del camió, sense l’ajuda de cap peó, controla tots els moviments del contenidor durant la maniobra de càrrega i descàrrega.

Servei de recollida i repàs amb vehicle satèl·lit

És un sistema bàsicament pensat com a complement del sistema de càrrega lateral i bilateral, en el qual en casos de desbordament i/o accés difícil per a vehicles de gran tonatge, hi ha un vehicle anomenat satèl·lit, que recull les bosses de deixalles que hi ha fora dels contenidors, o bé desplaça el contenidor a un lloc de més bon accés per al camió de gran tonatge, i una vegada s’ha buidat, el torna al seu lloc. És un sistema òptim per a serveis de recollida per carrers estrets.

Servei de recollida de voluminosos

Com a complement dels sistemes de recollida convencionals, per als materials que no tenen un contenidor concret on dipositar-los, i en cas de no disposar d’una deixalleria propera o mitjà de transport fins a la deixalleria, hi ha el sistema de recollida d’andròmines, que consisteix en la recollida de qualsevol tipus de deixalles que el sol·licitant del servei haurà deixat al davant de la porta de casa (previ acord de dia i hora amb el seu ajuntament).

Es recull manualment amb un camió de caixa oberta equipat amb una plataforma elevadora, i es trasllada fins a la deixalleria més propera per a la selecció i el transport als gestors autoritzats.

Servei de recollida d’autocompactador

És un sistema pensat per a zones de poca població, on la recollida selectiva amb els desplaçaments dels camions queda substituïda per una caixa autocompactadora (tipus la caixa d’un camió), en la qual es dipositen i es compacten els residus a l’interior. Quan està plena, es recull amb un camió sistema Ampliroll i es transporten les deixalles a la planta de tractament corresponent. Un cop s’ha buidat la caixa compactadora, es torna al lloc d’origen.

Servei de neteja de contenidors

El rentacontenidors és un equip autònom, ja que disposa d’un dipòsit d’aigua neta, una cambra de rentat, un mecanisme d’elevació, una tremuja per recollir els residus procedents de la pròpia operació i un sistema de bombeig per a les aigües utilitzades des de la tremuja de residus fins al dipòsit d’aigua bruta.

És un camió, equipat amb una caixa per rentar els contenidors, i la seva funció principal és la de netejar i higienitzar l’interior dels contenidors.

Servei de manteniment i reparació de contenidors

El correcte manteniment de l’estat del contenidor és responsabilitat de l’Ajuntament.

Per prevenir i corregir l’estat deficient dels contenidors RRO oferta el present servei de manteniment i reparació de contenidors. El servei es realitzarà sempre sota demanda i prèvia realització de pressupost específic per part de RRO que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. El servei pot efectuar-se per corregir deficiències constatades a contenidors concrets o bé, es poden fer campanyes de repàs a la totalitat dels contenidors instal•lats al municipi amb caràcter preventiu. Si la reparació no es pot realitzar in situ es procedirà a la substitució temporal del contenidor i a efectuar la reparació a la nau.

Servei de manteniment de compostadors comunitaris

Alguns ajuntaments tenen l’autocompostatge com a sistema de gestió de la FORM municipal, de manera que el municipi s’autogestiona la matèria orgànica.

RRO disposa de treballadors formats per la gestió, control i manteniment dels autocompostadors instal·lats, realitzant les tasques pròpies com el volteig periòdic, garbellat, extracció de impropis o l’aportació de material estructurant. La matèria orgànica humida prové de les restes orgàniques dels domicilis, mentre que el material estructurant el pot aportar RRO o el mateix ajuntament.

En cas que el manteniment es vulgui realitzar amb personal de l’Ajuntament, RRO ofereix formació als treballadors municipals, i si també es vol fomentar l’ús de compostadors domèstics, RRO també ofereix la realització de tallers formatius oberts a la ciutadania.