Servei de neteja amb escombradora manual

Consisteix a netejar intensament les voreres utilitzant raspalls o escombres amb pues de plàstic dur o algun material similar que un operari manipula directament. Amb aquest objectiu, l’operari anirà equipat amb un carro portabosses en el qual, a més, també durà els estris següents: un raspall gros, un raspall petit o escombreta, un recollidor, una pala i un joc de bosses per col·locar a l’interior del carro. L’equip individual, format per un operari amb escombra i cabàs, és el responsable d’un recorregut delimitat. Aquest equip estarà destinat, preferentment, a barris urbans molt consolidats i amb una alta densitat de població.

Dins d’aquest servei, a més d’ocupar-se de les operacions d’escombrada, l’operari també buidarà totes les papereres i netejarà els escocells que trobi al seu pas.

Servei de neteja amb brigada

Semblant al servei de neteja amb escombrada manual, consisteix en la neteja manual de zones enjardinades i parcs, amb l’ajuda d’un vehicle petit anomenat “brigada” per deixar les eines i les bosses plenes de brossa recollida en aquests parcs.

Disposem d’un vehicle elèctric que no fa emissions de CO2

Servei de neteja d’escombrada mecànica

El servei de neteja d’escombrada mecànica consisteix a netejar les calçades, voreres, places i zones de vianants de les vies públiques utilitzant màquines autopropulsades que tenen com a funció principal eliminar els residus acumulats, mitjançant l’escombrada amb raspalls i l’aspiració posterior.

La màquina d’escombrar és manipulada per un únic operari que, des de la cabina, duu a terme les operacions de conducció i escombrada. Tanmateix, durant la totalitat de la jornada o bé en moments puntuals, rep el suport d’un o dos peons que mitjançant bufadors elèctrics o de gasolina, o bé amb l’ajuda de l’escombra, arrosseguen la brossa cap al mig del recorregut de la màquina escombradora per facilitar l’absorció de la brossa.

Per evitar la formació de pols durant l’escombrada, la màquina està equipada amb uns polvoritzadors d’aigua a la zona de raspallat.