Actualment a la comarca recollim quatre fraccions. Cadascuna d’ella té un tractament diferenciat i per tant, es gestionen a través de diferents instal·lacions. A Osona, totes les fraccions excepte el vidre es tracten dins el nostre territori.

El rebuig i l’orgànica es gestionen al Centre de Tractament de Residus d’Orís (CTR) i el Multiproducte a la planta de triatge de Vic, ambdues plantes propietat del Consorci per la Gestió de Residus Urbans d’Osona.

Totes aquestes plantes de tractament tenen un preu d’entrada per gestionar els residus i, alhora, l’Administració rep uns diners per la venda dels materials valoritzables.

A continuació us mostrem una seqüència de com es tracta cada una de les fraccions que separem a casa. Es tracta d’una informació bàsica que ens ha d’ajudar a ser una mica més conscients i, per tant, millors còmplices de la recollida:

COM ES CALCULA LA TAXA DE DEIXALLES?

El servei municipal de recollida i gestió de les deixalles no és un impost, és una taxa. Això vol dir que el seu import és el resultat d’un càlcul:

Fer una tria de qualitat vol dir recuperar residu de valor, que són els que tenen subvenció. Els impropis penalitzen les bonificacions.

On va a parar la fracció REBUIG (o Resta)?

On va a parar la fracció orgànica?

On va a parar la fracció MULTIPRODUCTE?

On va a parar la fracció VIDRE (envàs)?