Servei de recollida de fracció orgànica

El servei de recollida de fracció orgànica inclou l’operació de recollir la fracció orgànica de la via pública i transportar-la fins a la planta de transferència de residus municipals situada a Vic o al CTR d’Osona i Ripollès (Orís), on es sotmet a un procés de compostatge.

La recollida domiciliària s’efectua conjuntament amb la de productors singulars (establiments de restauració, menjadors col·lectius, fruiteries…), en aquests casos la recollida es fa amb contenidors de 120 o 240 litres.

A alguns municipis s’efectua el servei mitjançant recollida porta a porta (amb o sense identificació d’usuaris) i a d’altres amb contenidor de càrrega posterior.

 

Servei de recollida de multiproducte

El servei inclou l’operació de recollida de la fracció multiproducte (paper/cartró i envasos lleugers) de la via pública i transportar-la fins a la planta de triatge de multiproducte que hi ha situada a Vic, on es seleccionen els materials.

A alguns municipis s’efectua el servei mitjançant recollida porta a porta i a d’altres amb contenidor de càrrega lateral o posterior.

 

Servei de recollida de vidre

El servei inclou l’operació de recollida de la fracció vidre de la via pública i transportar-lo fins a la planta de reciclatge de vidre de Mollet del Vallès, on es reciclarà.

A la majoria de municipis s’efectua la recollida de vidre amb el sistema de càrrega superior. N’hi ha alguns que fan la recollida porta a porta.

 

Servei de recollida de fracció resta

El servei inclou l’operació de recollida de la fracció resta (rebuig) de la via pública i transportar-la fins al CTR d’Osona i el Ripollès situat a Orís per al seu tractament. En algunes rutes la fracció resta s’entrega a la planta de transferència de residus municipals situada a Vic.

A alguns municipis s’efectua el servei mitjançant recollida porta a porta (amb o sense identificació d’usuaris) i a d’altres amb contenidor de càrrega posterior.

 

Servei de recollida de residus voluminosos

El servei inclou l’operació de recollir els residus voluminosos de la via pública i transportar-los fins al CTR d’Osona i el Ripollès. Abans d’entregar-los al CTR es fa una selecció prèvia d’electrodomèstics i altres residus valoritzables.

El servei de recollida de residus voluminosos es presta amb dues modalitats, porta a porta o amb una caixa. En el cas de la recollida porta a porta els veïns/es interessats s’han d’inscriure a l’ajuntament corresponent.

 

Servei de deixalleria fixa

El servei consisteix en la gestió de deixalleries de titularitat municipal. La gestió de deixalleria fixa comporta l’atenció al públic, el manteniment de les instal·lacions i el transport de residus a plantes de tractament.

 

Servei de deixalleria mòbil

El servei de deixalleria mòbil consisteix en deixar la deixalleria mòbil al municipi durant unes hores per tal que els veïns dipositin els residus al lloc pertinent. Al finalitzar el servei els residus recollits s’entreguen a una deixalleria fixa. Es reforça el servei amb l’atenció a l’usuari.

Aquest servei es pot prestar a través d’una deixalleria mòbil sobre xassís o amb una deixalleria mòbil tipus caixa.

 

Servei de neteja viària

El servei consisteix en la neteja de la via pública (carrers, parcs, espais públics…) i inclou diverses tipologies com l’escombrada manual, mecànica, mixta i neteja amb aigua. Quan finalitza el servei l’escombradora generalment descarrega els residus recollits (fulles, papers…) a la planta de transferència de residus de Vic

 

Altres serveis

El Consell Comarcal d’Osona a través dels adjudicataris del servei presta altres serveis com:

  • La reparació dels contenidors de la via pública.
  • L’adquisició i reposició d’elements de contenció.
  • La recollida de residus als mercats setmanals.
  • El rentat dels contenidors de la via pública.
  • La neteja de les àrees d’aportació de residus municipals.
  • El transport de caixes de residus fins a les instal·lacions de tractament.
  • Campanyes informatives de modificacions de models de recollida
  • Altres