Joan Roca i Tió
President del Consell Comarcal d’Osona

La gestió dels residus municipals és un servei imprescindible en qualsevol poble o ciutat, de vital importància tant pel seu impacte en la salut i el medi ambient, com per afavorir la convivència entre la ciutadania. Igualment és una bona mostra del funcionament de l’Administració més propera al ciutadà. Des del Consell Comarcal així ho entenem i la gestió dels residus forma part d’una de les tres grans àrees de treball en què s’estructura l’ens i hem estat sempre pioners en aquest àmbit. La implantació generalitzada de la recollida selectiva i en alguns casos també de la fracció orgànica als municipis, és un pas molt important per la sostenibilitat de la comarca. Osona té un model propi en la recollida dels residus i els bons resultats d’àmbit català avalen que s’està fent una bona feina.

A Osona el servei de recollida de residus urbans el presta en el 80% dels nostres municipis l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL, empresa participada majoritàriament pel Consell Comarcal i que disposa dels mitjans tècnics i logístics necessaris per realitzar tot tipus de recollida i assessorar els municipis en qualsevol casuística relacionada amb el servei. Des de l’empresa i, per descomptat, des del Consell Comarcal es posa especial èmfasi en la conscienciació de la ciutadania de la necessitat de reciclar i en la conservació del nostre entorn, sense cap mena de dubte la millor inversió de futur que podem transmetre als nostres joves. Amb aquesta finalitat s’han fet campanyes que han donat molt bons resultats.

Amb aquesta publicació es presenta també una nova imatge de l’empresa, més moderna i adequada als temps, amb la qual cosa es pretén que Recollida de Residus d’Osona, SL, i el Consell Comarcal d’Osona siguin més visibles als ajuntaments i a la comarca. Els osonencs i les osonenques tenen dret a percebre un servei acurat i l’Administració té el deure de prestar-lo. La imatge dels camions de l’empresa als carrers de la comarca i la dels punts de recollida ha de ser neta i escrupolosa.

El Consell Comarcal aposta per acostar la institució a la població i donar a conèixer els serveis que diàriament es fan per la ciutadania i per als ajuntaments, en definitiva, per a la comarca. Tot això, juntament amb aquesta nova imatge de l’empresa de recollida, visible des d’ara mateix a tots els pobles i ciutats on el Consell Comarcal té delegada la gestió dels residus, vol posar de manifest una vegada més la raó de ser d’una administració supracomarcal, l’únic compromís de la qual és treballar amb i per als 51 municipis de la comarca.

Recollida de Residus d’Osona, SL i Consell Comarcal, sempre al servei d’Osona.

Vic (Osona), maig de 2014